Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement

NEDERLANDSE FIETSCROSS FEDERATIE

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De Nederlandse Fietscross Federatie wordt in dit reglement aangeduid met “De N.F.F.”
 2. Haar gekozen domicilie is daar waar het bureau van de N.F.F. gevestigd is.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE LEDEN

Artikel 2

 1. De N.F.F. treedt in haar functie van overkoepelende organisatie als vertegenwoordiger van de leden op, op het gebied van de fietscrosssport in de ruimste zin van het woord. Door het lidmaatschap wordt het betreffende lid geacht, voor de duur van het lidmaatschap de N.F.F. onherroepelijk volmacht te verlenen om als zijn vertegenwoordiger op te treden in binnen en buitenland.
 2. Als zodanig heeft de N.F.F. de bevoegdheid om voor of namens haar leden en met uitsluiting van eigen optreden van de leden onder meer:
  1. overeenkomsten aan te gaan met andere verenigingen, rechts personen of organisaties in binnen-en/of buitenland, alsmede zich aan te sluiten bij internationale organisaties welke zich op het gebied van de fietscrosssport bewegen.
  2. fietscross evenementen te regelen en uit te schrijven in N.F.F.-verband, waaronder begrepen de vaststelling en organisatie van wedstrijden tot verkrijging van het kampioenschap van NEDERLAND.
  3. samen te werken en/of overleg te plegen met derden omtrent te houden fietscrossevenementen in binnen- en/of buitenland, alsmede keuze te doen en inschrijvingen te verrichten van vertegenwoordigende ploegen, groepen van leden of individuele leden voor deelname aan hier bedoelde fietscrossevenementen.
  4. besluiten te nemen omtrent het al dan niet deelnemen door vertegenwoordigende leden, aan buiten verband of medewerking van de N.F.F. georganiseerde fietscrosswedstrijden en andere verrichtingen op het gebied van de fietscrosssport in binnen en/of buitenland, alsmede deze vertegenwoordigende of individuele leden te kiezen en als deelnemer in te schrijven.
 3. Alle besluiten en beslissingen, welke ter zake van vorenvermelde onderwerpen dienen te worden genomen, geschieden door de Federatieraad met een gewone meerderheid van stemmen.

TOELATING VAN DE LEDEN

Artikel 3

 1. Een vereniging of stichting die zich uitsluitend dan wel mede ten doel stelt de fietscrosssport te beoefenen en/of te bevorderen, dient ter verkrijging van het lidmaatschap van de N.F.F. een namens haar bestuur ondertekend schriftelijk verzoek in bij het secretariaat van de N.F.F. Het verzoekschrift dient vergezeld te gaan van de statuten en reglementen van de vereniging, respectievelijk een afschrift van de oprichtingsakte van de stichting.
 2. Aspirant-leden dienen binnen een jaar rechtspersoonlijkheid te bezitten en te zijn ingeschreven in de betreffende Kamer van Koophandel.

Artikel 4

 1. Verenigingen en stichtingen, die hebben verzocht tot toelating als gewoon lid van de N.F.F. zijn verplicht alle inlichtingen te verstrekken, welke door het bestuur worden gevraagd ter beoordeling van de toelating.
 2. Bij weigering of onmogelijkheid de gevraagde inlichtingen te verstrekken kan het bestuur van de N.F.F. met gewone meerderheid van stemmen afwijzend beschikken op het verzoek c.q de aanmelding tot toelating als lid.
 3. De afgewezene kan tegen deze beslissing van het bestuur in beroep gaan bij gemotiveerd bezwaarschrift gericht aan het secretariaat van de N.F.F. Het bezwaarschrift dient in drievoud aan het secretariaat van de N.F.F. te worden ingezonden binnen een maand te rekenen vanaf de dagtekening van de kennisgeving van het secretariaat van de N.F.F.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 5

 1. De leden zijn verplicht de statuten, reglementen en bestuursbesluiten van de N.F.F. na te leven en de belangen van de N.F.F. en van de fietscrosssport in het algemeen niet te schaden.
 2. De gewone leden zijn verplicht:
  1. hun statuten en reglementen te wijzigen en aan te passen voor zover daarin bepalingen voorkomen welke strijdig zijn met de bepalingen van de statuten en reglementen van de N.F.F.
  2. die inlichtingen te verstrekken, welke door het bestuur worden gevraagd, wanneer het vermoeden bestaat dat het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten of reglementen van de N.F.F.
  3. de leden van een gewoon lid, waarvan het lidmaatschap door de N.F.F. is opgezegd, uit te sluiten van de faciliteiten voor Federatiekaarthouders.
  4. bij haar fietscrossevenementen geen andere bepalingen en richtlijnen toe te passen dan welke door de N.F.F. zijn vastgesteld, behoudens ontheffing van het bestuur.
  5. kennis te dragen van alle door de N.F.F. vastgestelde reglementen en besluiten.
  6. hun contributie en de vereiste afdrachten telkenjare voor één (1) februari te voldoen, met dien verstande dat tussentijds ontstane verplichtingen binnen een maand voldaan moeten worden.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap van enig gewezen lid wordt geacht voort te duren, zolang door deze niet wordt voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen. Gedurende deze periode heeft de betrokkene geen rechten.
 2. Ieder lid wordt geacht zich uitdrukkelijk aan de onderhavige bepalingen te hebben onderworpen en daarmee te hebben ingestemd, alsmede voor zodanig geval afstand te hebben gedaan van enig beroep op het beëindigd zijn van het lidmaatschap.

VAN DE FEDERATIERAAD

Artikel 7

TAAK VAN DE VOORZITTER

De voorzitter is naast hetgeen hem elders is opgedragen, belast met het leiden van de vergaderingen, waaronder:

 1. het openen, schorsen, heropenen en sluiten van de vergaderingen;
 2. het handhaven van de orde;
 3. het in acht nemen en doen naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en de wedstrijdreglementen;
 4. het geven van gelegenheid aan de leden om ongestoord hun mening over een aan de orde zijnd onderwerp naar voren te brengen;
 5. het in bespreking brengen van alle voorstellen;
 6. het formuleren van door de Federatieraad te beslissen vraagpunten;
 7. het meedelen van de uitslag van stemmingen.

TAAK VAN DE SECRETARIS

 1. de secretaris is bij alle vergaderingen van de Federatieraad en het bestuur vertegenwoordigd, notuleert de vergaderingen en doet voorlezing van datgene wat de voorzitter hem ter voorlezing verstrekt;
 2. bij ziekte of afwezigheid van de secretaris wordt hij vervangen door een van de leden van het bestuur.

INHOUD VAN DE NOTULEN

De notulen moeten in elk geval inhouden:

 1. de namen van de voorzitter de secretaris en de penningmeester;
 2. de namen van de aan- en afwezige leden, met afzonderlijke vermelding van de leden die na de opening ter vergadering verschenen en/of voor de sluiting der vergadering vertrokken zijn;
 3. een beknopte opgave van de inhoud van alle ingekomen stukken en gedane mededelingen;
 4. een aanduiding van de behandelde onderwerpen;
 5. de tekst van de ter vergadering ingediende amendementen, voorstellen en moties als nader aangeduid in dit reglement;
 6. alle genomen besluiten;
 7. de uitslag van alle stemmingen, bij stemming over zaken de wijze van stemming, benevens bij hoofdelijke stemming de namen der leden die voor of tegen stemmen;
 8. bij schriftelijke stemming moet tevens het aantal ingeleverde stembriefjes worden vermeld;
 9. de naam van ieder lid, dat geacht wilde worden te hebben tegen gestemd;
 10. een zakelijk verslag van het besprokene tijdens de vergadering met vermelding van de namen der sprekers en;
 11. de dag waarop de vergadering is gehouden, alsmede het tijdstip van de aanvang en het tijdstip van de sluiting c.q. schorsing van de vergadering.

WIJZE VAN BEHANDELING

 1. de leden worden door de voorzitter bij de behandeling van het agendapunt notulen in de gelegenheid gesteld het woord te voeren zowel naar aanleiding van de tekst als naar aanleiding van de inhoud voor zover het onderwerp niet is geagendeerd met dien verstande dat op genomen beslissingen niet kan worden teruggekomen;
 2. Na de behandeling van de notulen doet de voorzitter mededeling van de sedert de vorige vergadering ingekomen en voor de Federatieraad bestemde stukken. Hij doet daaromtrent namens het hoofdbestuur de nodige voorstellen;
 3. Daarna wordt overgegaan tot de behandeling van de onderwerpen, welke blijkens de agenda aan de orde zijn;
 4. De voorzitter heeft de bevoegdheid de volgorde der werkzaamheden te veranderen.

DOEN VAN VOORSTELLEN

 1. De leden van de Federatieraad hebben het recht voorstellen te doen;
 2. Tenzij de Federatieraad tot dadelijke behandeling besluit, worden de voorstellen in handen van het bestuur gesteld voor een nader advies.

INDIENEN VAN MOTIES

 1. Een motie van orde wordt altijd onmiddellijk in behandeling genomen. Een motie van orde heeft uitsluitend betrekking op de wijze of het tijdstip van behandeling van een aan de orde zijnd onderwerp;
 2. Een motie om de behandeling van een aan de orde gesteld onderwerp tot de volgende vergadering te verdagen moet door leden worden ondersteund alvorens in behandeling te kunnen worden genomen;
 3. Ieder lid, dat aan de beraadslagingen deelneemt, over een aan de orde gesteld onderwerp, kan tijdens de beraadslagingen een motie indienen, die op dit onderwerp betrekking heeft;
 4. Een motie is een korte gemotiveerde verklaring, waarin een oordeel of wens wordt uitgesproken;
 5. De Federatieraad beslist of een motie in behandeling moet worden genomen. In het bevestigende geval wordt de motie behandeld in de eerstkomende Federatieraadsvergadering;
 6. Een motie van wantrouwen dient ondersteund te worden door tenminste drie (3) leden en dient onmiddellijk te worden behandeld.

WIJZE VAN BERAADSLAGING

 1. Behalve de voorzitter en de leden van het bestuur, voert niemand, tenzij de vergadering daartoe verlof verleent, meer dan twee (2) maal het woord over hetzelfde onderwerp;
 2. De beraadslagingen over een voorstel zij tweeledig (2 rondes).

VOEREN VAN HET WOORD

De afgevaardigde van een lid, die de presentielijst heeft getekend mag het woord voeren. Daartoe krijgt hij/zij het verlof van de voorzitter, die dat verlof verleent naar de volgorde waarin het gevraagd is, behoudens zijn bevoegdheid om het woord te voeren zo dikwijls hem dat geraden voorkomt.

HANDHAVEN VAN DE ORDE

 1. Indien spreker zich beledigende uitdrukkingen tegenover wie ook veroorlooft, wordt hij/zij door de voorzitter tot de orde geroepen;
 2. Indien spreker dan nog voortgaat zich beledigende uitdrukkingen te veroorloven, ontneemt de voorzitter hem/haar het woord;
 3. Indien spreker zich niet wenst te houden aan de bepalingen genoemd in dit reglement dan ontneemt de voorzitter hem/haar het woord;
 4. Indien een spreker geheel afwijkt van het onderwerp dat in beraadslaging is, wordt dit hem/haar door de voorzitter onder ogen gebracht;
 5. Indien een spreker nog voortgaat zich een afwijking te veroorloven kan de voorzitter hem/haar over het in behandeling zijnde voorstel het woord ontnemen;
 6. Wanneer dringende omstandigheden het ter handhaving van de orde noodzakelijk maken kan de voorzitter spreker de toegang tot de vergadering gedurende langere tijd ontzeggen, behoudens beroep op de vergadering.

RECHT VAN AMENDEMENT

 1. Elk lid heeft het recht van amendement en sub-amendement in te dienen;
 2. Onder amendement wordt verstaan een wijziging op een aanhangig voorstel. Onder sub-amendement wordt verstaan een wijziging op een ingediend amendement;
 3. Een amendement of sub-amendement moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend;
 4. Een amendement of sub-amendement kan echter geen onderwerp onderwerp van beraadslaging zijn indien het niet door tenminste tenminste twee (2) leden is ondertekend.

BERAADSLAGING AMENDEMENT

Wanneer er amendementen of sub-amendementen zijn ingediend, worden deze eerst, te beginnen met dat, welke het meest afwijkt van het oorspronkelijke voorstel en daarna het voorstel zelf in beraadslaging gebracht, met dien verstande, dat sub-amendementen voorrang hebben boven amendementen, op welke wijze zij zijn ingediend. In geval van twijfel beslist de voorzitter.

HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 8

 1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht;
 2. De leden van het dagelijks bestuur van de N.F.F. hebben het recht tot het bijwonen van alle vergaderingen van benoemde commissies en van districtsvergaderingen;
 3. Met het voeren van de briefwisseling, het uitschrijven en notuleren van alle bestuursvergaderingen van de N.F.F. en voorts alle werkzaamheden die geacht kunnen worden tot het secretariaat te behoren is de secretaris belast;
 4. Elke door de penningmeester gedane uitgave dient binnen een maand na datum waarop de uitgave heeft plaatsgevonden door het dagelijks bestuur te worden goedgekeurd. Van elke betaling dient een bewijs van uitbetaling getekend te worden door twee (2) leden van het dagelijks bestuur. De penningmeester brengt eens in de drie (3) maanden verslag uit van de stand van zaken aan het bestuur en aan de financiële commissie.

UITGAVEN

Artikel 9

 1. Alle vorderingen op de N.F.F. moeten worden ingediend bij de penningmeester van de N.F.F. Door hem geschieden alle betalingen vanwege de N.F.F.;
 2. Alle declaraties wegens uitgaven ten behoeve van de N.F.F. worden bij de penningmeester van de N.F.F. ingediend binnen een maand nadat de uitgaven zijn gedaan.

VORDERINGEN

Artikel 10

Alle verschuldigde gelden moeten binnen 30 (dertig) dagen na opvordering aan de N.F.F. zijn voldaan.

ONKOSTEN VERGOEDINGEN

Artikel 11

De bestuursleden van de N.F.F. hebben voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen, Federatieraadsvergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten in het belang van de N.F.F. recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, hetwelk nader omschreven is in het reglement REIS- EN VERBLIJFKOSTENVERGOEDING”. Daarnaast hebben de leden van het dagelijks bestuur recht op een telefoon- en onkostenvergoeding, nader te bepalen door het hoofdbestuur.

COMMISSIES

Artikel 12

 1. De N.F.F. kan overgaan tot aanstelling van de navolgende commissies, welke worden benoemd door de Federatieraad:
  1. de financiële commissie;
  2. de reglementencommissie;
  3. de districtscommissie.

  Hun taak omschrijving wordt geregeld bij afzonderlijk reglement.

 2. Het bestuur van de N.F.F. en de Federatieraad kunnen daarnaast nog ad-hoc commissies van advies en bijstand instellen.

BOETES OF SANCTIES

Artikel 13

Het bestuur van de N.F.F. kan verenigingen wegens overtreding van reglementaire bepalingen en besluiten met een geldboete straffen, dan wel voordragen voor opzegging van het lidmaatschap van de N.F.F.

JAARLIJKSE GELDBOETE

Een jaarlijkse door de Federatieraad te bepalen geldboete wordt opgelegd:

 1. Bij niet tijdig of niet voldoen van de aan de N.F.F. verschuldigde gelden;
 2. Wegens het niet of niet tijdig verstrekken van door of vanwege het bestuur van de N.F.F. gevraagde inlichtingen of gegevens op de daartoe aangegeven wijze;
 3. Het doen gebruiken van andere dan door de N.F.F. voorgeschreven bescheiden in geval het vastleggen en/of controle uitoefenen van evenementen binnen de N.F.F.
 4. Bij het in gebreke blijven van de leden om hun financiële verplichtingen en opgelegde boetes te voldoen, zullen zowel de buitengerechtelijke kosten van inning, alsmede de gerechtelijke kosten geheel voor rekening van de nalatige komen;
 5. Tegen opgelegde geldboetes kan binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van deze boete beroep worden aangetekend bij het bestuur van de N.F.F. Dit beroep schorst de verplichting om de boete te betalen niet op. Geen behandeling van beroep vindt plaats indien niet eerst de geldboete zal zijn voldaan.

STATUTEN EN REGLEMENTEN

Artikel 14

Het bestuur van de N.F.F. beslist in alle gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien. Wijziging in het onderhavige Algemeen Huishoudelijk Reglement kunnen geschieden bij besluit van de Federatieraad met een gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen op de vergadering.