Federatieraad

Federatieraad

Zoals elke vereniging heeft ook de NFF een Algemene Vergadering. Bij de NFF heet dat: Federatieraad.

In het verenigingsrecht is dwingend voorgeschreven dat de Algemene Vergadering het hoogste orgaan is van een vereniging. De vorm van zo’n orgaan ligt iets minder vast.

Algemene Vergadering

Bij een plaatselijke sportvereniging zijn de leden gewone personen. Als de vereniging niet al te groot is, kan iedereen voor de algemene vergadering worden uitgenodigd.
Als de vereniging groot is (enkele honderden leden) of als het gebied van de vereniging groot is, dan wordt het al moeilijker om iedereen bij elkaar te brengen. Vaak wordt dan gekozen voor een andere oplossing. Bijvoorbeeld een Ledenraad, die uit afgevaardigden bestaat. In de Statuten van een vereniging kun je regelen dat de algemene vergadering een andere vorm krijgt; anders dan "alle leden bij elkaar".

Algemene vergadering van de NFF

De NFF is een beetje aparte vereniging. De NFF kent slechts 30 leden; en dat zijn geen gewone personen, maar verenigingen. Het zijn rechtspersonen.

Een vereniging kan lid worden van een andere vereniging. Alle fietscrossverenigingen in Nederland zijn lid van een of meer andere verenigingen. Sommigen FCC’s zijn lid van de NFF, andere van de KNWU en sommigen zijn lid van allebei.
De verenigingen die zijn aangesloten bij de NFF, zijn dus lid van de NFF, en vormen dus gezamenlijk de algemene vergadering. Een vereniging wordt normaal gesproken vertegenwoordigd door zijn bestuur.

Taak van de Federatieraad

De Federatieraad is dus de algemene vergadering van de NFF. Dat betekent dat de Federatieraad dus het hoogste orgaan is van de NFF. Het bestuur van de NFF zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, maar moet wel verantwoording afleggen aan de Federatieraad.
De Federatieraad heeft ook het laatste woord als het gaat om de begroting of het financieel jaarverslag. En in de vergadering van de Federatieraad worden de bestuursleden van de NFF gekozen.

Samenstelling van de Federatieraad.

De Federatieraad bestaat uit afgevaardigden van alle fietscross-verenigingen die bij de NFF zijn aangesloten. Om praktische redenen is ervoor gekozen dat van elke vereniging de afvaardiging beperkt wordt tot 2 bestuursleden.

Zwaargewichten en kleine clubs

Niet elke vereniging heeft evenveel te vertellen in de Federatieraad. Het is niet belangrijk hoeveel bestuursleden van een vereninging aanwezig zijn. Elke vereniging mag het woord voeren en elke vereniging mag voorstellen doen. Wat wel telt is het aantal leden dat de FCC zelf heeft.

Als het op stemmen aankomt, mag een grote vereniging meer stemmen uitbrengen dan een kleine vereniging.
De verhouding is als volgt:

  • Clubs met 25 of minder leden krijgen één stem
  • Clubs met 26 tot 50 leden krijgen twee stemmen
  • Clubs met 51 tot 100 leden krijgen drie stemmen
  • Clubs met meer dan honderd leden krijgen vier stemmen

Overige informatie

De Federatieraad vergadert minstens twee keer per jaar: een keer in het najaar en een keer in het voorjaar.

In het najaar zijn er een aantal agendapunten die elk jaar terugkomen. Zoals de bestuursverkiezingen en de behandeling van de begroting voor het komende jaar. Ook de wedstrijdkalender wordt vrijwel altijd in de najaars-vergadering vastgesteld.

In het voorjaar staat natuurlijk het financiele verslag op de agenda. Er is dan een kalenderjaar voorbij en de kascontrolecommissie heeft zijn werk gedaan. Een punt dat ook vaak in de voorjaars-vergadering aan de orde komt, is het vaststellen van wijzigingen in het wedstrijdreglement.

Soms is er ook nog een FR-vergadering in de zomer. Elk jaar wordt de vergader-kalender vastgesteld. In juni wordt altijd een vrijdag gereserveerd voor de Federatieraad. Het is niet altijd nodig om van die vergaderdatum gebruik te maken.

De Federatieraad vergadert altijd in Putten, in de kantine van FCC Putten. Vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Geprobeerd wordt om voor 22.30 uur de vergadering af te ronden.