Rijdersraad

Bestuursbesluit Rijdersraad

De NFF Rijdersraad is een commissie van het bestuur van de Nederlandse Fietscross Federatie, ingesteld
op basis van artikel 12, lid 2 van de Statuten.

Doelstelling Rijdersraad

De Rijdersraad heeft als commissie van het bestuur als doel om het bestuur gevraagd en ongevraagd
advies te geven over alle aspecten welke te maken hebben met het organiseren van fietscross wedstrijden,
het onderhouden van het wedstrijdreglement en het beoefenen van de fietscross sport in het algemeen.

Het NFF-bestuur kan de Rijdersraad vragen een mening of advies te geven betreffende de
bovengenoemde aspecten.

Samenstelling Rijdersraad

Het bestuur benoemt uit elke regio een licentiehouder in de Rijdersraad. Het bestuur verplicht zich die
rijders in de Rijdersraad op te nemen, die binnen de regio’s worden uitgekozen. Aan de regio’s wordt
overgelaten de kandidaten door middel van een procedure voor te dragen.

Bij het uitverkiezen van een kandidaat, dient het regio-bestuur op de volgende criteria acht te geven:
– een kandidaat voor de Rijdersraad moet op regelmatige basis deelnemen aan regionale en nationale
fietscrosswedstrijden georganiseerd door de NFF;
– de minimale leeftijd om benoemd te kunnen worden in de Rijdersraad is vijftien jaar.

Het regio-overleg zal minimaal eens per jaar toetsen of de rijder nog voldoet aan de gestelde criteria. Zonodig zal het regio-overleg een andere rijder voordragen voor de Rijdersraad.

Een lid van de Rijdersraad vertegenwoordigt alle rijders uit zijn / haar regio.

Organisatie Rijdersraad

De Rijdersraad wijst uit haar midden een woordvoerder aan, welke de standpunten van de Rijdersraad
zonodig zal communiceren met het NFF-bestuur. Het bestuur zal een bestuurslid aanwijzen, die als vaste
contactpersoon voor de Rijdersraad zal optreden.

Het NFF-bestuur zal zoveel mogelijk trachten bij de communicatie met de Rijdersraad, alle leden van de
Rijdersraad daarbij te betrekken. Indien dit om praktische reden niet kan, zal de communicatie via de
woordvoerder van de Rijdersraad verlopen.

Een lid van de Rijdersraad, dient initiatieven te nemen om bij zijn meningsvorming over onderwerpen van
de Rijdersraad, de mening van andere rijders uit zijn regio te horen.

De Rijdersraad heeft het recht om twee keer per jaar een vergadering te beleggen en deze kosten te
declareren bij het NFF-bestuur mits:
– de vergadering gehouden wordt met als doel om overleg te voeren over onderwerpen welke verband houden met de doelstelling van de Rijdersraad;
– vooraf overeenstemming bereikt is met NFF-bestuur betreffende de hoogte van de kosten.
De contactpersoon uit het bestuur mag zonodig de vergaderingen bijwonen.

De Rijdersraad mag voorstellen doen aan het bestuur die betrekking hebben op het eigen functioneren.

Adviezen en voorstellen

De Rijdersraad kan adviezen uitbrengen en voorstellen doen. Een advies heeft betrekking op een vraag die
door het bestuur is gesteld; een voorstel wordt op eigen initiatief door de Rijdersraad gedaan.

Adviezen van de Rijdersraad kunnen zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij het NFF-
bestuur.
Voorstellen dienen altijd schriftelijk ingediend te worden, zoveel mogelijk beargumenteerd.

Het NFF-bestuur verplicht zich de adviezen en voorstellen serieus te overwegen.

Indien een advies schriftelijk wordt aangeleverd, verplicht het NFF-bestuur zich om een terugkoppeling te
geven wat er met het advies gedaan wordt.


De leden van de rijdersraad

naam club email regio contact
Jochum Visser FCC De Heideclub email Noord
Lisa Mepschen FCC De Vaart Oost
vacature Midden
vacature Zuid